Outlines of IIRS organization
Organization

Board of Council

Director-General
Masako Osumi
Vice-Director-General
Ryoko Imaichi
Directors
Tatsuo Ushiki
Kuniaki Takata
Toyoshi Fujimoto
Hideo Yamaguchi
Shohei Yamashina
Auditors
Akio Fuse
Yasushi Yamamoto

Members of Research Collaboration

 • Hiroshi Akahori
 • Shigeru Abe
 • Kazunobu Amako
 • Sumio Iijima
 • Yoshiko Ito
 • Jiro Usukura
 • Yoshinori Ohsumi
 • Kazumichi Ogura
 • Hitoshi Ozawa
 • Takeo Kamino
 • Shigeo Kita
 • Hiroko Kokuba
 • Mami Konomi
 • Toshio Sakai
 • Takeshi Sadamura
 • Mamiko Sato
 • Masazumi Sameshima
 • Suechika Suzuki
 • Tomoko Takagi
 • Kunio Takayanagi
 • Hideaki Tamaki
 • Akira Tonomura
 • Noriko Nagata
 • Toshio Nagano
 • Yayoi Nishiyama
 • Tetsuko Noguchi
 • Toru Hara
 • Satoru Fukuda
 • Setsuo Maruta
 • Nobuhiro Morone
 • Kazumori Yazaki
 • Masashi Yamaguchi
 • Isao Yoshihama
Before Before Next Next