Outlines of IIRS organization

Board of Council

President
Masako Osumi
Vice-Presidents
Jiro Usukura
Nobuo Tanaka
Directors
Yuichi Ikuhara
Tatsuo Ushiki
Susumu Kawamoto
Akira Sawaguchi
Takashi Toda
Takuo Yasunaga
Shohei Yamashina
Senior advisor
Masayuki Yamamoto
Auditors
Takashi Kimura
Koji Kobayashi
Secretary general
Kosaburo Kawanishi
Consultants
Kurio Fukushima
Masashi Yamaguchi

Members of Research Collaboration

 • Masumi Akita
 • Shigeru Abe
 • Kazunobu Amako
 • Yuichi Ikuhara
 • Sanae Ishijima
 • Yoshiko Ito
 • Susumu Ohshima
 • Yoshinori Ohsumi
 • Keisuke Ohta
 • Daisuke Kanda
 • Shigeo Kita
 • Masahide Kikkawa
 • Hiroko Kokuba
 • Mami Konomi
 • Mamiko Sato
 • Masazumi Sameshima
 • Akira Sawaguchi
 • Tomoko Takagi
 • Hideaki Tamaki
 • Noriko Nagata
 • Kei-ichiro Nakamura
 • Akihiro Narita
 • Yayoi Nishiyama
 • Tetsuko Noguchi
 • Toru Hara
 • Yugo Fukazawa
 • Satoru Fukuda
 • Hiromitsu Furukawa
 • Yoshinobu Manome
 • Setsuo Maruta
 • Yoshinobu Mineyuki
 • Atsuo Miyazawa
 • Makoto Miyata
 • Kazuyoshi Murata
 • Nobuhiro Morone
 • Kazumori Yazaki
 • Takuo Yasunaga
 • Atsushi Yamaguchi
 • Masashi Yamaguchi
 • Hiroyuki Yamada
 • Kazuo Yamamoto
 • Isao Yoshihama
Before Before Next Next